Stadgar för Byarådet i Trelleborgs Kommun

Antagna vid årsmöte 2000-04-26, reviderade 2001-02-27

1

Byarådet, nedan kallat rådet, är en sammanslutning av byalag och andra likartade föreningar i Trelleborgs kommun. Rådets mål är att bevaka och tillvarataga landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor.

2

Rådet skall vara kontakt- och samrådsorgan mellan kommun och rådets medlemsföreningar.

3

Rådet skall verka för att vara remissorgan för kommunala och andra offentliga angelägenheter på landsbygden.

4

Rådet sammanträder en gång per kvartal, och därutöver vid behov. Styrelsen sammankallar.

5

Rådets kontaktgrupp sammanträffar med kommunens representanter en gång per år, och därutöver vid behov.

6

Byarådets årsmöte väljer ordförande & övriga styrelsemedlemmar. Inom styrelsen väljs därefter vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen skall förutom ordförande bestå av 4,6 eller 8 medlemmar. Årsmötet beslutar om antal suppleanter, dock minst två, samt två revisorer.

Ordföranden väljs på ett år i taget. Vid första årsmötet väljs hälften av övriga styrelsen på ett år. Resterande i styrelsen väljs på två år.

Vid nästkommande årsmöte väljs hälften av styrelsen, förutom ordföranden, på två år. Suppleanter väljs på ett år i taget.  På så sätt förnyas halva styrelsen varje år. Arbetsår skall vara kalenderår. Byarådets årsmöte hålls senast under april månad. Mötet skall utlysas senast 14  dagar i förväg.

Rådet väljer även en valberedning om tre personer på ett år.

7

Varje förening utser högst två representanter till rådet. Varje representant har en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten.

8

Kontaktgruppen består av styrelsen och av styrelsen ev. adjungerade ytterligare representanter.

9

Protokoll och anteckningar från rådets sammankomster sänds till samtliga ingående föreningars kontaktperson.

10

Firmatecknare för byarådet är ordförande och kassör var för sig.

11

Årsmötet bestämmer avgift för varje verksamhetsår..